Systemische gezinsbemiddeling

Als je gescheiden bent, is het niet altijd makkelijk om goed te blijven samenwerken met de andere ouder. Het komt voor dat ouders na een scheiding langere tijd géén of een conflictueus contact met elkaar hebben. Kinderen kunnen in zulke situaties last krijgen van loyaliteitsproblemen en/of zitten klem tussen beide ouders. Dit kan bij kinderen leiden tot sociaal- emotionele en gedragsproblemen.

Als er geen of slechte communicatie tussen de ouders is, kan systemische gezinsbemiddeling een oplossing bieden. Systemische gezinsbemiddeling helpt ouders om weer samen met elkaar afspraken te maken en op een constructieve manier met elkaar te communiceren.

Het kind staat hierin centraal daarom zullen er ook tijdens het traject gesprekken met de jongere/het kind plaatsvinden.

Pro6 biedt alle hulp ambulant aan. Als gesprekken samen plaatsvinden dan zal de behandelaar samen met ouders bespreken op welke locatie deze gesprekken zullen plaatsvinden. Ook kunnen er individuele gesprekken plaatsvinden bijvoorbeeld om bepaalde inzichten te verduidelijken, extra ondersteuning, coaching of afname van de MASIC. Deze gesprekken vinden bij ouders afzonderlijk thuis plaats.

Enkele elementen die terugkomen tijdens de bemiddeling:
– Psycho educatie over de (mogelijke) gevolgen van de     scheiding en bijkomende conflicten op de ontwikkeling van       jullie kind.
-Verhelderen van het verloop van de scheiding en de     verschillende standpunten tussen ouders.
-Positionering en de eigen rol van beide ouders.
-De positie van het kind in een scheiding, praten met je kind   over de scheiding.
-Communicatie en conflict dynamiek herkennen, bespreken   en verbeteren.
-Afspraken met elkaar maken over een eventuele omgangsregeling of ouderschapsplan.

Belangrijke voorwaarde is dat ouders bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan om te proberen de conflicten op te lossen.

Systemische gezinsbemiddeling kan ook worden gecombineerd met ambulante hulp bij omgang ouder en kind.

Parallel ouderschap

Na het beëindiging van de partnerrelatie kunnen emoties nog langere tijd heftig aanwezig zijn. Pijn uit het verleden, verlies van de relatie of gekwetst zijn door je ex-partner kunnen hier ter grondslag aan liggen. Hoe langer de spanning in (hoog) geëscaleerde conflictscheidingen aanhoudt, des te meer geschilpunten er ontstaan. Het ene onderwerp wordt besmet met het andere en op den duur kan ieder thema een geschilpunt worden.

Als conflicten niet opgelost worden of ouders dreigen telkens opnieuw in conflict te raken dan kan parallel ouderschap een goede vorm zijn om te voorkomen dat de spanning nog verder verhoogt en het conflict escaleert.

Bij parallel ouderschap wordt er ingezoomd op de eigen normen en waarden binnen de opvoeding, de eigen behoefte, de positie van het kind, steunpilaren onder het ouderschap en het plaatsen van een muur tussen de ouders. Bij parallel ouderschap wordt aandacht besteed aan de eigen tijd van de ouder waar de ouder invloed op heeft en wordt met de ouder gewerkt om niet bezig te zijn met de andere ouder en wat daar gebeurt. Het eigen ouderschap komt centraal te staan. Door het ouderschap van de andere ouder en diens opvoed omgeving lost te laten nemen de conflicten af. Door een muur te plaatsen binnen parallel ouderschap is de verwachting dat er meer rust en duidelijkheid komt voor alle partijen waardoor de strijd afneemt.

Ambulante omgangsbegeleiding

Ambulante omgangsbegeleiding richt zich voornamelijk op gescheiden ouders met kinderen tot 18 jaar, waarbij de omgangsregeling niet tot stand komt of moeilijk verloopt. Het traject heeft altijd twee sporen. Enerzijds oudergesprekken en anderzijds omgangen en kindgesprekken.

In gesprekken met beide ouders, onder leiding van een behandelaar, wordt onderzocht wat nodig is om tot een eerste contact of een passende omgangsregeling te komen. Stap voor stap gaan we toewerken naar een (eerste) omgangsmoment.

Bij Pro6 werken we altijd systemisch en in de omgeving van de jongere of het kind. Samen met ouders en/of de jongere zelf wordt besproken waar in de omgeving van de jongere of het kind de omgang plaats kan vinden. Bijvoorbeeld bij de andere ouder thuis, in de speeltuin, bij opa en oma of bij andere belangrijke betrokkenen uit het netwerk.

De omgangen zullen door een begeleider van Pro6 begeleid worden. Naast de omgangen blijven er gesprekken plaatsvinden met beide ouders. Tijdens gesprekken wordt gezocht hoe het ouderschap en daarbij horende omgangsregeling het best vorm kan krijgen en wat ouders kunnen doen om conflicten in de toekomst te voorkomen.

De begeleider observeert, ondersteunt en geeft zo nodig advies. De begeleider zal ook met uw kind(eren) of met de jongere in gesprek gaan en zal de wens van uw kind/de jongere vertegenwoordigen. De behandelaar en begeleider werken nauw samen. Samen zullen zij met u het belang van het kind, de jongere voorop stellen.

Omgangsbegeleiding op locatie

Pro6 heeft een gezinsruimte waar begeleide omgangen op neutraal terrein kunnen plaatsvinden. 

Net zoals ambulante hulp bij omgang richt de begeleide omgang zich voornamelijk op gescheiden ouders met kinderen tot 18 jaar, waarbij de omgangsregeling niet tot stand komt of moeilijk verloopt. Het traject heeft altijd twee sporen. Enerzijds oudergesprekken en anderzijds omgangen en kind gesprekken. Het verschil zit hem in de locatie. Lukt het ouders niet om samen  in de omgeving van het kind te bedenken waar de omgang plaats kan vinden dan kunnen deze omgangen in de gezinsruimte van Pro6 plaatsvinden. 

In gesprekken met beide ouders, onder leiding van een behandelaar, wordt onderzocht wat nodig is om tot een eerste contact of een passende omgangsregeling te komen. Stap voor stap gaan we toewerken naar een (eerste) omgangsmoment.

De omgangen zullen door een begeleider van Pro6 begeleid worden. Naast de omgangen blijven er gesprekken plaatsvinden met beide ouders. Tijdens gesprekken wordt gezocht hoe het ouderschap en daarbij horende omgangsregeling het best vorm kan krijgen en wat ouders kunnen doen om conflicten in de toekomst te voorkomen.

De begeleider observeert, ondersteunt en geeft zo nodig advies. De begeleider zal ook met uw kind(eren) of met de jongere in gesprek gaan en zal de wens van uw kind/de jongere vertegenwoordigen. De behandelaar en begeleider werken nauw samen. Samen zullen zij met u het belang van het kind, de jongere voorop stellen.

Nieuw samengestelde gezinnen

Bijna 10 procent van alle gezinnen is een samengesteld of stiefgezin. Samengestelde gezinnen zijn gezinnen waarbij een ouder een kind heeft uit een vorige relatie. Een stiefgezin wordt gevormd na echtscheiding of na overlijden van één van de ouders. Omdat de woorden stiefmoeder, stiefvader en stiefkind negatieve associaties hebben, wordt in de hulpverlening gesproken over samengesteld gezin.

Het vormen van een nieuw gezin is niet iets wat je even doet, ondanks dat je hart overloopt van nieuwe liefde. Het vraagt inzet, doorzettingsvermogen, een groot hart en vertrouwen. De verhoudingen binnen een samengesteld gezin zijn vaak complex. Dat een nieuw gezin niet vanzelfsprekend slaagt is omdat je niet van te voren kunt weten wat het vormen van een nieuw gezin daadwerkelijk vraagt van ieder gezinslid. Hoeveel je er ook over leest, het aan den lijve ondervinden is toch echt anders. Hoe komt het toch dat het niet vanzelf gaat?

Een nieuw samengesteld gezin heeft veel impact op zowel ouders als de kinderen. Behalve de nieuwe situatie binnen het gezin, zal de relatie met de ex-partner vaak ook weer veranderen. De kinderen gaan vaak samenwonen met kinderen van de nieuwe partner. Deze veranderde gezinssamenstelling zorgt voor veel vragen, onrust, verdriet, boosheid en onbegrip. Er zijn heel wat verschillen tussen kerngezinnen en stiefgezinnen, dit verschil zorgt ervoor dat wat je geleerd hebt in een kerngezin niet vanzelfsprekend werkt in een samengesteld gezin. En daarnaast maken we graag nóg een kanttekening: geen enkel samengesteld gezin is en ontwikkelt zich hetzelfde.

Pro6 zal samen met u, uw nieuwe partner en de kinderen stap voor stap doorlopen wat voor ieder gezinslid nodig is om binnen het nieuwe gezin optimaal te functioneren zodat iedereen zich veilig voelt en tot zijn recht komt.

Complexe Scheidingen

In Nederland maakt één op de zes kinderen een echtscheiding van hun ouders mee. Veel scheidingen verlopen redelijk goed. Recent onderzoek laat zien dat kinderen weliswaar last hebben van de vele veranderingen, maar met de meeste kinderen gaat het na verloop van tijd goed, ook op langere termijn. De gezinssituatie is na ongeveer twee jaar gestabiliseerd. Ouders zijn dan na hun scheiding in staat om hun kinderen op te voeden in een veilige en evenwichtige gezinssituatie.

Naar schatting verloopt 20 procent van de scheidingen problematisch. We spreken van een complexe scheiding als de scheiding zo conflictueus verloopt dat de ouders het belang van de andere ouder en/of van de (kind)eren uit het oog verliezen. Het mag duidelijk zijn dat een scheiding voor deze groep negatieve gevolgen kan hebben voor kinderen en ontwikkelingsschade, sociaal-emotionele schade of schade op het vlak van welzijn kan meebrengen. Voor deze groep is intensieve en specialistische hulp nodig.

Wanneer ouders met hun kind(eren) bij Pro6 komen of worden doorverwezen, brengen we eerst in kaart wat er precies aan de hand is en wat de gevolgen voor het kind zijn. Vooraf een systeemonderzoek of afname van een MASIC interview hoort tot de mogelijkheden. Hiervoor hebben we gesprekken met de ouders, kinderen, de verwijzer en eventueel andere betrokkenen. We maken daarna samen met de ouders een plan en kijken welke hulp het best passend is.

Pro6 heeft veel ervaring in het werken met ouders en kinderen bij complexe scheidingen. Pro6 werkt vanuit een systemische visie, alle betrokkenen zijn even belangrijk en worden betrokken in de behandeling. Er is aandacht voor de veranderende rollen in het gezin, voor de emoties die opspelen en voor rouwverwerking.