Behandeling

Een behandeling is een aanpak van psychische of psychiatrische problemen en bijbehorende sociale problemen. De behandeling wordt uitgevoerd door één of meerdere professionals van Pro6. Wij bieden verschillende vormen van behandeling.

Kinderen en jongeren maken deel uit van een sociaal systeem, meestal is dat een gezin met opvoeders en familieleden. Maar ook school, werk en vrienden zijn sociale systemen. Omdat kinderen en jongeren afhankelijk zijn van hun opvoeders en beïnvloedbaar zijn door vrienden is het belangrijk om het systeem te betrekken bij de behandeling. In deze verschillende relaties kan de balans verstoort raken. Binnen deze relaties gebeuren namelijk veel dingen die van invloed zijn op de gedachten, gevoelens en verwachtingen van het kind of de jongere. Dit zijn complexe processen waar veel in kan gebeuren en ook kan misgaan. Denk bijvoorbeeld aan gevoelens van verdriet of boosheid na een overlijden, het uit elkaar vallen van een gezin na de scheiding van ouders of een ruzie. Hoe ga je daar op een goede manier mee om?

Gelukkig zijn er binnen het systeem ook veel krachten. Mensen kunnen elkaar steunen en samen problemen aanpakken. Daarom maken wij gebruik van familie en vrienden door middel van systeemtherapie. Systeemtherapie kan een andere blik geven op de patronen en regels binnen een gezin en op het probleemgedrag van het kind of de jongere. Afhankelijk van de situatie kunnen wij een van de volgende behandelingen inzetten. 

VIER (Verbinding In Elke Relatie) NIEUW!

Via onderstaande link kunt u de flyers downloaden:

VIER flyer

V I E R in Pro6

Systeemonderzoek

Vaak gaan complexe situaties gepaard met meerdere problemen op diverse leefgebieden, een combinatie aan factoren zorgt voor een complexiteit aan problemen. Dieper onderzoek is soms nodig om inzicht te krijgen welke oorzaken ten grondslag liggen aan de problematiek.

Doel van het systeem onderzoek is om zicht te krijgen op de aard, ernst en oorzaak van de complexe problematiek in het gehele systeem zodat op basis daarvan een advies gegeven kan worden over welke hulp het best passend is.

Diagnostiek
Cognitieve gedragstherapie
Door deze actieve therapie leert zowel jongeren als volwassenen om anders tegen moeilijke of problematische situaties aan te kijken. Zo kunnen zij uiteindelijk anders omgaan met de lastige situatie. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door de gedachten die iemand heeft (gedachten worden ook wel cognities genoemd) en het gedrag. Samen met de therapeut wordt het gedrag van het gezinslid onderzocht en wordt er gewerkt aan verandering, zo nemen de psychische klachten af.
Systeemtherapie

Dit is een intensieve vorm van behandeling die in het bijzonder geschikt is voor gezinnen waar complexe gedrag- en gezinsproblematiek speelt. Zoals; een trauma, rouw, een conflictscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, problematiek bij een of meerdere kinderen of bij de ouder(s). Systeemtherapie richt zich op het hele systeem. Problemen hoeven namelijk niet bij één persoon liggen, ze komen vaak voort uit de complexe samenhang van de relaties binnen het systeem. In een systeem heb je te maken met onderlinge omgangsvormen, cultuur, de maatschappelijke positie, gedragspatronen in de omgang met elkaar en nog veel meer zaken. Al deze zaken hebben invloed op de sfeer en de samenwerking in het gezin. Wij kijken hoe de balans binnen het systeem is en hoe dit zich verhoudt tot de reden van de aanmelding. Middels deze therapeutische benadering proberen we gedrag te veranderen en het evenwicht in het gezin te herstellen. Het kan zijn dat een kleine verandering al veel kan helpen om de situatie te verbeteren en waardoor een uithuisplaatsing zelfs voorkomen kan worden.

Intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG)

IAG richt zich met name op het gedrag van de kinderen en de invloed die hun ouders/verzorgers daarop kunnen hebben. IAG kan worden ingezet ter voorkoming van uithuisplaatsing. De veiligheid van de kinderen in het gezin wordt nauwlettend gevolgd. Gezinnen met deze hulp hebben vaak meerdere problemen tegelijk, die elkaar in stand houden. De gezinsbehandelaar ondersteunt bij de opvoeding of het (gedrags)probleem van het kind en daarnaast ook bij één of meer problemen op andere gebieden zoals eigen netwerk van het gezin, opleiding, werk, relatie, scheiding, huisvesting enz. De behandeling richt zich zowel op individuele gezinsleden als het hele gezin. Door inzet van opvoedondersteuning, pyscho-educatie, gezins therapeutische interventies, oplossingsgerichte gedragsinterventies en aanleren van vaardigheden wordt gewerkt aan de vooraf samen opgestelde doelen.

EMDR
EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een manier om een nare ervaring te kunnen verwerken. Dit kunnen allerlei ervaringen zijn zoals huiselijk geweld of seksueel misbruik, een overval of een verkeersongeluk. Doordat een persoon een dergelijke gebeurtenis met zich meedraagt kunnen er problemen zijn ontstaan waardoor hij of zij vastloopt in zijn of haar leven. Denk aan ruzie zoeken, zich erg verdrietig of boos voelen, flashbacks zien of nachtmerries hebben van de gebeurtenis. Er kan zelfs sprake zijn van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Door EMDR-therapie in te zetten neemt de kracht en de emotionele lading van de herinnering aan de vervelende gebeurtenis af. Soms is één sessie al voldoende en soms zijn er meerdere sessies nodig.
Psycho educatie

Bij psycho-educatie gaat het om het voorlichten van gezinsleden over bijvoorbeeld een psychische aandoening van een gezinslid of de mogelijk gevolgen van een scheiding voor kinderen. Wanneer een familielid bijvoorbeeld kampt met angst, depressie, een trauma of last heeft van een loyaliteitsconflict, dan heeft dit invloed op het hele gezin en de omgeving. Door psycho-educatie weten de gezinsleden beter wat er aan de hand is, krijgen zij meer begrip, leren zij wat eraan te doen is en leren zij hoe ze beter om kunnen gaan met de situatie.

YOU (een behandeling voor pesten)

 “You”, een behandeling voor pesten
Pro6 heeft een behandeling ontwikkeld voor kinderen die gepest worden. Dit is, zoals je van Pro6 gewend bent, een systemisch behandeling, waarbij alle systemen waar het kind zich in bevindt, betrokken worden. De aandacht welke de behandeling You hieraan geeft is een unieke handreiking om te leren omgaan met pesten of gepest worden. You is een behandeling waarin we de last van het pestgedrag bij uw zoon/dochter signaleren en bespreekbaar maken met als doel om de deze patronen te doorbreken en om het veiligheidsgevoel van uw zoon/dochter te vergroten. In deze behandeling spelen eigen (pest)ervaringen van de behandelaar een grote rol waardoor uw zoon/dochter zich gehoord en gezien zal voelen. Vanuit deze behandelrelatie komen we tot erkenning en positieve verandering.

Waarom is deze behandeling nodig?
Pesten kan grote gevolgen hebben in het leven. Pesten is een vorm van verbaal, soms fysiek, psychisch geweld. De gevolgen voor het slachtoffer kunnen ernstig zijn.

Gevolgen van het pesten in het systeem
Niet alleen heeft pesten gevolgen voor het individu, ook heeft gepest worden invloed op het systeem: relaties met leeftijdsgenoten lopen niet lekker, maar ook de relatie met ouders, broer(s) en zus(sen) wordt beïnvloed. Ouders hebben bijvoorbeeld grote zorgen of voelen zich schuldig omdat ze niks kunnen doen.

Welke methodieken worden ingezet

  • Benutten van ervaringsdeskundigheid vanuit behandelaar.
  • Vergroten van de sociale vaardigheden.
  • Benutten van uitgebreide gedragsanalyses
  • Benutten van oplossingsgericht werken.
  • Systemische aanpak middels de JIM aanpak.
  • Benutten van informeel netwerk (gezinsleden, informeel netwerk en andere ouders van gepeste kinderen)
  • Benutten van formeel netwerk (school, hobby- en/of sportvereniging)
  • Benutten van emotieregulatie.

Doel van de behandeling
Het doel van deze behandeling is dat het kind minder gepest wordt en/of er beter mee om kan gaan en/of beter in zijn of haar vel zit.
You is een behandelmethode waarbij uw kind/jongere erkenning krijgt en herkenning voelt vanuit de behandelaar en behandeling zoals hierboven beschreven. Vanuit ‘gehoord en gezien’ worden vergroten we zijn veiligheidsgevoel, sociale interactie en het zelfvertrouwen.