Behandeling

Een behandeling is een aanpak van psychische of psychiatrische problemen en bijbehorende sociale problemen. De behandeling wordt uitgevoerd door één of meerdere professionals van Pro6. Wij bieden verschillende vormen van behandeling.

Kinderen en jongeren maken deel uit van een sociaal systeem, meestal is dat een gezin met opvoeders en familieleden. Maar ook school, werk en vrienden zijn sociale systemen. Omdat kinderen en jongeren afhankelijk zijn van hun opvoeders en beïnvloedbaar zijn door vrienden is het belangrijk om het systeem te betrekken bij de behandeling. In deze verschillende relaties kan de balans verstoort raken. Binnen deze relaties gebeuren namelijk veel dingen die van invloed zijn op de gedachten, gevoelens en verwachtingen van het kind of de jongere. Dit zijn complexe processen waar veel in kan gebeuren en ook kan misgaan. Denk bijvoorbeeld aan gevoelens van verdriet of boosheid na een overlijden, het uit elkaar vallen van een gezin na de scheiding van ouders of een ruzie. Hoe ga je daar op een goede manier mee om?

Gelukkig zijn er binnen het systeem ook veel krachten. Mensen kunnen elkaar steunen en samen problemen aanpakken. Daarom maken wij gebruik van familie en vrienden door middel van systeemtherapie. Systeemtherapie kan een andere blik geven op de patronen en regels binnen een gezin en op het probleemgedrag van het kind of de jongere. Afhankelijk van de situatie kunnen wij een van de volgende behandelingen inzetten. 

Systeemtherapie

Dit is een intensieve vorm van behandeling die in het bijzonder geschikt is voor gezinnen waar complexe gedrag- en gezinsproblematiek speelt. Zoals; een trauma, rouw, een conflictscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, problematiek bij een of meerdere kinderen of bij de ouder(s). Systeemtherapie richt zich op het hele systeem. Problemen hoeven namelijk niet bij één persoon liggen, ze komen vaak voort uit de complexe samenhang van de relaties binnen het systeem. In een systeem heb je te maken met onderlinge omgangsvormen, cultuur, de maatschappelijke positie, gedragspatronen in de omgang met elkaar en nog veel meer zaken. Al deze zaken hebben invloed op de sfeer en de samenwerking in het gezin. Wij kijken hoe de balans binnen het systeem is en hoe dit zich verhoudt tot de reden van de aanmelding. Middels deze therapeutische benadering proberen we gedrag te veranderen en het evenwicht in het gezin te herstellen. Het kan zijn dat een kleine verandering al veel kan helpen om de situatie te verbeteren en waardoor een uithuisplaatsing zelfs voorkomen kan worden.

Intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG)

IAG richt zich met name op het gedrag van de kinderen en de invloed die hun ouders/verzorgers daarop kunnen hebben. IAG kan worden ingezet ter voorkoming van uithuisplaatsing. De veiligheid van de kinderen in het gezin wordt nauwlettend gevolgd. Gezinnen met deze hulp hebben vaak meerdere problemen tegelijk, die elkaar in stand houden. De gezinsbehandelaar ondersteunt bij de opvoeding of het (gedrags)probleem van het kind en daarnaast ook bij één of meer problemen op andere gebieden zoals eigen netwerk van het gezin, opleiding, werk, relatie, scheiding, huisvesting enz. De behandeling richt zich zowel op individuele gezinsleden als het hele gezin. Door inzet van opvoedondersteuning, pyscho-educatie, gezins therapeutische interventies, oplossingsgerichte gedragsinterventies en aanleren van vaardigheden wordt gewerkt aan de vooraf samen opgestelde doelen.

Cognitieve gedragstherapie
Door deze actieve therapie leert zowel jongeren als volwassenen om anders tegen moeilijke of problematische situaties aan te kijken. Zo kunnen zij uiteindelijk anders omgaan met de lastige situatie. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door de gedachten die iemand heeft (gedachten worden ook wel cognities genoemd) en het gedrag. Samen met de therapeut wordt het gedrag van het gezinslid onderzocht en wordt er gewerkt aan verandering, zo nemen de psychische klachten af.
EMDR
EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een manier om een nare ervaring te kunnen verwerken. Dit kunnen allerlei ervaringen zijn zoals huiselijk geweld of seksueel misbruik, een overval of een verkeersongeluk. Doordat een persoon een dergelijke gebeurtenis met zich meedraagt kunnen er problemen zijn ontstaan waardoor hij of zij vastloopt in zijn of haar leven. Denk aan ruzie zoeken, zich erg verdrietig of boos voelen, flashbacks zien of nachtmerries hebben van de gebeurtenis. Er kan zelfs sprake zijn van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Door EMDR-therapie in te zetten neemt de kracht en de emotionele lading van de herinnering aan de vervelende gebeurtenis af. Soms is één sessie al voldoende en soms zijn er meerdere sessies nodig.
Schematherapie
Schematherapie is een vorm van psychotherapie die wordt ingezet voor mensen met (ernstige) psychische stoornissen. Hierbij kun je denken aan een persoonlijkheidsstoornis of een regelmatig terugkerende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van je gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Door ervaringen uit je jeugd te onderzoeken en goed te kijken naar je gedragspatronen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor opkomen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. Uiteindelijk leer je om je gedrag te veranderen, zodat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen.
Psychomotorische therapie
Door psychische problemen kunnen er klachten ontstaan als somberheid, angst, onzekerheid tegenover anderen, eetproblemen, spanning of een burn-out. Wanneer hier sprake van is zetten wij psychomotorische therapie in. De behandeling bestaat uit lichamelijke oefeningen. Dit kan zijn sport, zwemmen of bewegen op muziek, maar ook ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, sensory-awarenes of bio-energetica. Het gaat erom dat de concentratie uitgaat naar de ervaring en de beleving van het lichaam, lichaamstaal zegt namelijk heel veel over iemand. Door deze actieve therapie worden de psychische klachten of problemen minder en kunnen ze soms zelfs helemaal verdwijnen.
Psycho educatie

Bij psycho-educatie gaat het om het voorlichten van gezinsleden over bijvoorbeeld een psychische aandoening van een gezinslid of de mogelijk gevolgen van een scheiding voor kinderen. Wanneer een familielid bijvoorbeeld kampt met angst, depressie, een trauma of last heeft van een loyaliteitsconflict, dan heeft dit invloed op het hele gezin en de omgeving. Door psycho-educatie weten de gezinsleden beter wat er aan de hand is, krijgen zij meer begrip, leren zij wat eraan te doen is en leren zij hoe ze beter om kunnen gaan met de situatie.

Training

Een training kan een goede aanvulling zijn op een behandeling of de begeleiding. Training is een actieve en kortdurende vorm van oefening en educatie. De trainingen die we aanbieden helpen het kind, de jongere of het gezin om in lastige situaties juist te handelen. Soms is daar meer zelfvertrouwen voor nodig of juist inzicht in de eigen valkuilen. Per kind, jongere of ander gezinslid kijken we of en welke training geschikt zou kunnen zijn. Pro6 biedt ook verschillende digitale trainingen en modules aan zoals sociale vaardigheidstraining, agressie regulatie training en weerbaarheidstraining.