Begeleiding

Wij bieden ambulante begeleiding. Onze aanpak is actief en biedt (pedagogische) ondersteuning om het kind/jongere samen met het gezin beter te leren omgaan met de problemen. Pro6 begeleidt kinderen/jongere op verschillende leefgebieden waarbij hij/zij vast loopt of vast dreigt te lopen of ter voorkoming van vroegtijdig school verlaten. Het gaat om gedrag wat in de basis aanwezig is maar versterkt of verbeterd kan worden. Tijdens de begeleiding worden (nieuw aangeleerde) vaardigheden en inzichten intensief geoefend en verder eigen gemaakt zodat vaardigheden verder worden ontwikkeld en verbeterd.  Indien nodig kan begeleiding ondersteund worden met systeemgerichte behandeling of andersom.

 

Onze aanpak

 • Biedt maatwerk voor ieder gezin en individueel gezinslid
 • Leert gezinsleden hun vaardigheden en kwaliteiten ontdekken en in te zetten
 • Intensieve individuele begeleiding
 • Is ondersteunend en bied begeleiding bij praktische zaken
 • Leert jongeren hun verantwoordelijkheden te nemen binnen hun mogelijkheden
 • Vergroot het zelfinzicht van het individuele gezinslid

 

Afhankelijk van de situatie kunnen wij op de volgende gebieden begeleiding inzetten.

 • Individuele begeleiding aan jongere(n) in samenwerking met het gezin en omgeving. (0-18 jaar)
 • Voorkomen uithuisplaatsing en voortijdig schooluitval (12-18 jaar)
 • Op weg naar zelfstandigheid (16-18 jaar)
 • Hulp bij complexe scheidingen (0-18 jaar)

Onze begeleiding bestaat uit:

Intensieve pedagogische gezinsbegeleiding (IPG)

Intensieve pedagogische gezinsbegeleiding is specifiek gericht op ondersteuning van gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Intensieve pedagogische gezinsbegeleiding wordt ingezet bij vragen over de opvoeding en de ontwikkeling van het kind of om praktische doelen te bereiken zoals het aanleren van nieuwe pedagogische vaardigheden met betrekking tot de opvoeding van het kind.

Individuele één op één begeleiding
 • Intensieve individuele begeleiding voor het kind/ jongere wordt ingezet bij het oefenen en trainen van lichte gedrags-interventies en vaardigheden zoals het vergoten van sociale vaardigheden, vaardigheden gericht op zelfstandigheid, het vergroten van zelfvertrouwen, beter leren grenzen aangeven en weerbaarder zijn, emotie-regulatie vaardigheden beter ontwikkelen en vergroten van een positief zelfbeeld.

Ook ouders, opleiders, de werkgever, familie en vrienden kunnen betrokken worden bij individuele begeleiding als dat nodig is.

ProSport

Pro Sport is een alternatief voor de traditionele (ambulante) begeleiding en kan ingezet worden voor bijna elk begeleidingsdoel. Sport is tijdens deze begeleiding een interventie, géén doel op zich. Door te kiezen voor sportoefeningen afgestemd op wat aansluit bij de jongere zoals bijvoorbeeld (kick)boks elementen toepassen tijdens de begeleiding, ontstaat er een stoer imago en wordt bij de jongere de intrinsieke motivatie voor de begeleiding vergroot. Met gerichte werkvormen worden relevante thema’s naar de oppervlakte gehaald. Denk bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen, omgaan met emoties, grenzen aangeven, confrontaties aan gaan of juist voorkomen. Door sportoefeningen te koppelen aan hulpvragen van de jongere, wordt ervaren wat in verschillende situaties gebeurt of kan gebeuren en hoe er door de jongere invloed op uitgeoefend kan worden.

Doelen:

Voor alle resultaten en doelen kan ProSport ingezet worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 1. Jongere kan sociale en communicatie vaardigheden toepassen, in het contact met zijn omgeving.
 2. Jongere is weerbaar in het contact met leeftijdsgenoten en maakt eigen keuze hierin.
 3. Jongere heeft (meer) zelfvertrouwen in het contact met leeftijdsgenoten.
 4. Jongere kan op een passende manier met emoties omgaan.
 5. Jongere weet welke coping strategieën zij/hij gebruikt als het tegen zit. 
SchoolTools

SchoolTools is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar, en hun ouder(s)/opvoeders, met dusdanige problematiek dat zij de aansluiting met het (voortgezet) onderwijs dreigen te verliezen en verdere maatschappelijke uitval dreigt.

De aanpak bij SchoolTools is gericht op drie soorten doelen die allen even belangrijk zijn. De doelen zijn gericht op de intrinsieke motivatie van de jongere, bieden focus op hun toekomstperspectief en zijn gericht op het vergroten van een positieve instelling bij de jongeren. De doelen worden in samenhang aangepakt zodat uiteindelijk een diploma behaald kan worden en daarmee een maatschappelijke positie verworven kan worden.

Aan onderstaande doelen thema’s wordt binnen SchoolTools gewerkt.

Autonomie
>Zelfstandigheid en regie stimuleren, focus op eigen kracht en kwaliteiten
>Eigen kwaliteiten ontdekken en inzetten

Verbinding
>Eén op één begeleiding
>Sociale en communicatieve vaardigheden  versterken en oefenen.
>Netwerk verbreden (ouders, school, wijk erbij betrekken)
>Netwerk versterken (vrienden, groepen, sport)

Vaardigheden ontwikkelen
>Doelen stapsgewijs inzichtelijk maken, haalbare doelen opstellen en stappenplan opstellen
>Psycho-educatie
>Aanpak van de problemen in relatie tot school (studieplek, huiswerkbegeleiding, organisatie en planning)
>Aanpak van de problemen op andere leefgebieden (bijvoorbeeld, schulden of huisvestingsproblemen)
>Ondersteuning op school zelf door de begeleider
>Werk of beroepsoriëntatie (stage, contracten, sollicitatiebrief maken, solliciteren)

Ambulante hulp bij omgang ouder-kind (omgangsbegeleiding)

Ambulante hulp bij omgang ouder-kind richt zich voornamelijk op gescheiden ouders met kinderen tot 18 jaar, waarbij de omgangsregeling niet tot stand komt of moeilijk verloopt. Het traject heeft altijd twee sporen. Enerzijds zullen er oudergesprekken plaatsvinden door een behandelaar. Anderzijds vinden er omgangen plaats samen de het kind en de ouder. De omgangen worden door een begeleider begeleid. De begeleider observeert, ondersteunt en geeft zo nodig advies.

Indien er meer ondersteuning voor het kind nodig is kan een kindbehartiger ingeschakeld worden.

Kijk voor meer informatie onder het tabblad complexe scheidingen. 

 

Psycho-educatie

Bij psycho-educatie gaat het om het voorlichten van het kind/jongere en zijn/haar gezinsleden over bijvoorbeeld de gevolgen van vroegtijdig schooluitval, wat te doen als ik 18 jaar word? Of kind eigen problematiek zoals ADHD, ADD en ASS.

Door psycho-educatie weet het kind/jongere en de gezinsleden beter wat er aan de hand is, krijgen zij meer begrip, leren zij wat eraan te doen is en leren zij hoe ze beter om kunnen gaan met de situatie.